DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

El titular d’aquesta website és “ONION DIGITAL SERVICES, S.L.U”, amb domicili Avda. Diagonal, 456, 08006 de Barcelona, amb número de NIF B65880817, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 43388 -Folio 16 – Full B-427837. Correu electrònic de contacte mesculturaperbcn@gmail.com

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.mesculturaperbcn.org exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.mesculturaperbcn.org estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “+CulturaxBCN”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “+CulturaxBCN” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “+CulturaxBCN”.

“+CulturaxBCN” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “+CulturaxBCN”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “+CulturaxBCN” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d’aplicació relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull “+CulturaxBCN” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que si escau s’estableixi i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”

“+CulturaxBCN” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“+CulturaxBCN”no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “+CulturaxBCN” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

“+CulturaxBCN” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos a la web www.mesculturaperbcn.org

RESERVA

“+CulturaxBCN” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“+CulturaxBCN” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

Tots els drets reservats